Autobuski prevoz Švedska
 

Redovna linija za Štokholm, polasci svakog petka

     
  Turizam
 

Vršimo iznajmljivanje turistickih autobusa za pravna i fizička lica

     
  Pregledi
  Baždarenje tahografa, tehnički pregledi vozila, automehaničarski radovi


  O nama  
 
Istorijat i razvoj
 
 

Saobraćajno preduzeće STUP »Vršac« smešteno je u Vršcu koji se nalazi severoistočno od Beograda, na 83. kilometru međunarodnog magistralnog puta prema Rumuniji, od koje je udaljen 14 kilometara. Vršac odlikuje dobra povezanost sa okolnim selima i gradovima ovog dela Vojvodine, kako drumskim, tako i železnickim saobraćajem. U Vršcu se nalazi železnički granični prelaz prema Rumuniji, a drumski kod Vatina.

Početak javnog putničkog prevoza u Vršcu datira s pocetka 60-tih godina dvadesetog veka. Tačnije, javno komunalno preduzeće „2.Oktobar” iz Vršca, 1959. godine počinje javni putnički prevoz putnika sa svojih 8 autobusa kapaciteta 26 sedišta po autobusu. Održava se jedna gradska linija od centra grada do železničke stanice i tri prigradske linije do Gudurice, Zagajaca i Parte, sela u opštini Vršac. Te 1959. godine se završava i, za to vreme, savremeni put Vršac-Beograd. Javlja se sve veća potreba za putovanjem stanovnika ovog kraja, međutim sve do 1967. godine ostaje ista situacija što se tiče linija a i voznog parka. Organizacija rada na ovim linijama je bila na niskom nivou što ilustruje nepostojanje reda vožnje, već su autobusi polazili posle nakupljanja putnika.

Drugi period razvoja započinje 1967. godine kada se u JKP „2.Oktobar” ozbiljnije pristupa rešavanju problema putničkog prevoza. Većim angažovanjem kao i opštim napretkom, kako samog preduzeća, tako i celokupnog društva, dolazi do sve većeg razvoja tržišta što je omogućeno i razvojem putne mreže. Gradi se i remontna radionica kao i autobuske stanice u Vršcu (1971.god.) i u Alibunaru i Plandištu (1973.god.). Do 1975. godine pokriveno je skoro celokupno sadašnje poslovno tržište. U ovom periodu broj autobusa dostiže i rekordnu cifru od 100 vozila. Jedan od razloga ovakvog stanja je i tadašnji porast životnog standarda stanovnika praćen potrebom za većom mobilnosti. Ovaj period karakteriše i nizak stepen motorizacije (1973. godine stepen motorizacije je iznosio 64,6 vozila na 1000 stanovnika). U ovom periodu dolazi i do izmene učešća pojedinih vidova javnog saobraćaja u ukupnom obimu prevoza i to u korist drumskog saobraćaja (u ukupnom broju prevezenih putnika u SFRJ drumski saobraćaj je 1965. godine učestvovao sa 45,8%, dok 1975. godine sa 86,1%).

Treći period razvoja započinje 1975. godine kada se dva OUR-a, i to vozni park i remontna radionica, odvajaju iz sastava Javnog komunalnog preduzeća „2.Oktobar” i pripajaju velikom pokrajinskom preduzeću „Panonijatrans”. Međutim i ovo je bilo kratkog veka tako da te godine počinje sa radom kao samostalno preduzeće, Saobraćajno turističko i uslužno preduzeće „Vršac” iz Vršca. U narednom periodu solidno je poslovalo, otvarale su se i nove linije i održavala odlična saradnja sa proizvođačima autobusa, „TAM”, „11.Oktobar” Skopje i „FAP-Famos”, što je omogućilo stalno obnavljanje voznog parka. Uspešno poslovanje i razvoj preduzeća se nastavilo sve do početka 90-tih godina kada zbog raspada SFRJ, rata i sankcija dolazi u pitanje i sama egzistencija preduzeća. Raspad tržišta, nestabilnost celokupnog društvenog života, nemogućnost nabavke rezervnih delova, pogonskog goriva i maziva dovelo je preduzeće do pred zatvaranje. Međutim, neumitna potreba za kretanjem ljudi i u takvoj situaciji, poslovna snalažljvost rukovodećih ljudi i veliko zalaganje svih zaposlenih vratilo je preduzeće u normalan život.

Danas je STUP „Vršac” akcionarsko društvo moderno tehnički i kadrovski opremljeno koje redovno obavlja prevoz putnika kako u domaćem tako i u međunarodnom putničkom saobraćaju. U 2011 godini prevezli smo oko 2.700.000 putnika i našim autobusima prešli oko 4.700.000 kilometara. Osim prevoza putnika STUP »Vršac« pruža usluge iz oblasti turizma (organizujemo letovanja, zimovanja, ekskurzije, odlaske u banje itd.) zatim usluge tehničkog pregleda vozila, baždarenja tahografa, automehaničarske, autoelektričarske, autolimarske, tapetarske kao i usluge montaže i demontaže guma. STUP „Vršac” trenutno ima 237 zaposlenih, a vozni park broji 60 autobusa.